עדכונים

ראשי עדכונים
 • מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ

  החלטת מיסוי מספר: 21/6359

  תחום החלטת מיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה.

  הנושא: מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה"(, בתמורה למזומן או מניות, במסגרת הצעת
  רכש חליפין בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס-2000 – החלטת מיסוי
  בהסכם.

  המשך…

 • אישור חברה כחברה עתירת מחקר ופיתוח

  החלטת מיסוי מספר: 21/7108

  תחום החלטת מיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה.

  הנושא: אישור חברה כחברה עתירת מחקר ופיתוח לעניין תקנות מס הכנסה )שינוי מבנה של
  חברות עתירות מחקר ופיתוח(, התשנ"ד-1994 ,לאחר תיקון 242 לפקודת מס הכנסה.

  המשך…

 • מיסוי בינלאומי

  מיסוי בינלאומי

  • מיסוי בינלאומי של תושבי ישראל
  1. הגדרת תושב ישראל לגבי יחיד

  יחיד ייחשב "תושב ישראל" אם "מרכז חייו" בישראל.

  לשם קביעת מקום "מרכז החיים" של יחיד, יבואו בחשבון מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים והחברתיים, לרבות:

  המשך…

 • טופס 1350 3ט1

  1.מטרת חוזר זה הינה לפרט את הדין שנקבע בסעיף 3(ט1 )לפקודה במסגרת תיקון235 ,לרבות בנוגע להוראות התחולה והתחילה השונות שנקבעו בו.

  המשך…

 • גילוי מרצון – רו"ח ערן כהן

  על ‏רקע ‏הגברת ‏המאבק ‏בהון ‏השחור ‏ומאמצי ‏רשות ‏המסים ‏לחשוף ‏את ‏ההון ‏הלא ‏מדווח‏
  בישראל ובחו"ל‏של‏ישראלים‏ועל‏רקע‏המגמות‏העולמיות‏בנושא,‏פרסמה רשות‏המסים ביום‏
  14.9.7" נוהל גילוי ‏מרצון"‏חדש,‏המחליף‏את‏הנוהל‏הקיים )מיום‏05.4.10.)‏נוהל‏זה‏בתוקף‏
  מיום‏פרסומו‏ועד‏ליום‏16.12.31( להלן: "הנוהל החדש"(. המשך…