News

Home ResourcesNews
 • פתיחת חברות ע”י רואי חשבון

  בהמשך לפעילות הלשכה ולפנייתנו לרשות התאגידים להרחבת האפשרות להגיש מסמכים באופן מקוון, וכן להפיכת השירות של רישום חברה לשירות מקוון, תוקן סעיף 23 לחוק החברות התשנ”ט – 1999, והורחבה האפשרות לאמת את חתימות בעלי המניות על תקנון החברה ועל ההצהרות המוגשות. כפועל יוצא, גם רואה חשבון יכול לבצע את תהליך רישום החברה, ללא חובת מעורבות עורך דין בתהליך.

  בהמשך לתיקון החוק, אושר לאחרונה בוועדת חוקה חוק ומשפט של הכנסת תיקון לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) תש”ס-1999, במסגרתו פורטו הדרכים ליישום תיקון החוק. לאחר כניסתן של התקנות לתוקף ב-26.4.21, גם רואי החשבון יוכלו להגיש בקשה לרישום חברה ללא צורך באישור עורך דין על המסמכים המוגשים, כפי שנדרש עד כה.

  מהלך זה מהווה הקלה משמעותית בהליכים הבירוקרטיים ברישום לחברות ולעסקים וכן לנו רואי החשבון כמלווים ומייצגים שלהם. החוק והתקנות החדשות, מכירים לראשונה בכך, שהליך הקמת חברה הוא הליך עסקי שרובו עוסק בהיבטים החשבונאיים של החברה ומול רשות המיסים. בכך שמתאפשרת הקמת חברה גם ללא מעורבותו של עו”ד, גם  רואה חשבון כבעל סמכות מקצועית מרכזית, יוכל ללוות את התהליך ולסייע ולתמוך בהקמת עסקים וחברות על מכלול ההיבטים הפיננסיים והחשבונאיים.

  נציין שזהו נדבך נוסף בהרחבת ההכרה במעמד ובסמכות המקצועית של רואי חשבון בתהליכים משמעותיים, ושבירת המונופולים בתחום. הישג זה  מצטרף להישג של הלשכה עליו הודענו לאחרונה, של מינוי רואי חשבון לנאמנים בעלי תפקיד בהליכי חדלות פירעון ושיקום.

  בימים אלה מאופיינת ברשם החברות המערכת המיחשובית שתאפשר הגשת בקשה לרישום חברה ללא צורך במעורבות עורך דין. לצורך גיבוש התהליך, רואי חשבון המוכנים לתרום כשעה מזמנם לצורך בחינת ומתן הערות על האיפיון המתגבש, מוזמנים למסור פרטיהם לכתובת דוא”ל Havarot-P@justice.gov.il ולציין בנושא: “איפיון תקנון חברה – שיתוף רואי חשבון”

  נעדכן כי בנוסף, במסגרת תיקון התקנות נקבעו שני תיקונים נוספים אשר נכנסו לתוקף באופן מיידי:

  – בוטלה חובת צירוף “תרגום נוחות” לעברית של תקנון או הסכם שעבוד שהוגשו באנגלית (ביטול תקנה 17ב).

  זוהי פעולה חשובה המפחיתה נטל בירוקרטי ומשווה את המצב בארץ למקובל במדינות רבות בעולם.

  – נקבעה חובה לדווח על כך שמניות מוחזקות בנאמנות (ללא צורך בציון זהות הנהנה), במסגרת כלל הדיווחים על מניות – בעת רישום החברה, בדו”ח השנתי ובעדכונים הנוספים.

  ברצוננו להודות לעו”ד סיגל גולן עתיר – רשמת החברות על תמיכתה ושיתוף פעולה בקידום נושא זה.

  כאמור, התיקון יכנס לתוקף  ב-26.4.21, ואנו נדאג לקיים הדרכה בנושא לציבור רואי החשבון בסמוך לכניסתו לתוקף.

  חוק החברות (תיקון מס’ 34), התש”ף-2020 לחצו כאן

  לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) (תיקון), התשפ”א – 2021 ק”ת 9118 לחצו כאן (more…)