מע"מ

הוספת תוסף אוראה לדו"ח ריכוז חודשי של מוצרי דלק הנרכשים בתחנות הדלק

החלטת מיסוי : 1983/14
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
הנושא: הוספת תוסף "אוראה" לדו"ח ריכוז חודשי של מוצרי דלק הנרכשים
בתחנות הדלק – החלטת מיסוי בהסכם.


1 .העובדות:

א. חברה העוסקת במכירת מוצרי דלק (להלן: "החברה"), הנעשית על ידי מערכת
אוטומטית לניהול, בקרה ותשלום עסקאות דלק באמצעות כרטיסי "דלקן" וללא
שימוש בכרטיסי אשראי (להלן:"המערכת" ו/או "דלקן").
ב. המערכת שומרת את פרטי כל עסקאות הדלק לפי דלקן או כרטיס אשראי וגם לפי
מספר הרכב.
ג. אחת לחודש עורכת החברה סיכום רכישות, ומפיקה דוח ריכוז חודשי של מוצרי דלק
(להלן- "דוח ריכוז חודשי"), בהתאם לעסקאות אשר נקלטו על ידי המערכת ומחייבת
את הלקוח בסכום כל העסקאות שבוצעו בחודש האמור.
ד. התשלום לחברה מתבצע פעם בחודש.
ה. בתקנות אוויר נקי (זיהום אוויר מכלי רכב בדרך), התשע"ב-2012 (להלן: "תקנות
אוויר נקי")נקבע בסעיף 2(ב) כי:

"לא ינהג אדם ברכב מדגם הכולל מערכת להפחתת פליטה של תחמוצות חנקן,
שלפעולתה נדרשת הוספת תמיסת אוראה, אלא אם כן קיימת תמיסת אוראה
במכל המיועד לכך ברכב, והמערכת כאמור פועלת בהתאם להוראות יצרן הרכב"

ו. לקוחותיה של החברה כוללים, בין היתר, גם לקוחות המחזיקים כלי רכב כבדים
המונעים על ידי מנוע דיזל המחויבים על פי תקנות אוויר נקי בהוספת תוסף
המצמצם באופן משמעותי סוג מסוים של מזהמים, וביניהם תמיסת אוריאה (להלן-
"התוסף").
ז. התוסף מסופק בעמדות נפרדות בתחנות החברה, המחוברות גם הן למערכת המזהה
את פרטי הרכב.
ח. התוסף נמצא ברכב במיכל נפרד ויעודי.

2 .הבקשה:
אישורנו כי דו"ח הריכוז החודשי המונפק על ידי החברה בגין עסקאות התדלוק יכלול גם את
עסקאות מכירת התוסף, וכי דו"ח זה יוכר כ"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בהתאם
לסעיף 38 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975( להלן: "החוק").

3 .תמצית הסדר המס ותנאיו:
א. המסגרת החוקית הרלוונטית הדנה בנושא זה הינה הוראת סעיף 38(א) לחוק מס ערך
מוסף התשל"ו-1975( להלן: "החוק") וכן הוראות חוזר מע"מ 32/87 – בנושא "דוח ריכוז
חודשי של מוצרי דלק" (להלן:"החוזר").
ב. מוצרי הדלק המפורטים בחוזר כוללים בנזין, סולר ושמנים בלבד.
ג. סעיף 38(א) לחוק קובע כי:

"עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס
שהוצאה לו כדין או ברשימון יבוא או במסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל,
………… "

ד. ביום 7.2.1986 פורסמה הודעה בדבר אישור מסמך (להלן:"ההודעה"), בה אישר מנהל
רשות המסים, בתוקף סמכותו על פי סעיף 38 לחוק את "דו"ח ריכוז חודשי של מוצרי
דלק" כ"מסמך אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בהתקיים התנאים שפורטו בהודעה.
ה. מאחר והתוסף נרכש ומחויב בעמדות המחוברות למערכת המזהה את פרטי הרכב
בתחנות הדלק, בדומה לרכישה ולחיוב של מכירת מוצרי דלק כאמור בחוזר, הרינו
לאשר, כי החברה תהא רשאית לכלול בדו"ח הריכוז החודשי המונפק על ידה את חיובי
צריכת התוסף בגין עסקאות התדלוק ובתנאי שבעת מכירת התוסף יחולו כל התנאים
המפורטים בחוזר.
ו. דו"ח הריכוז החודשי של מוצרי דלק, הכולל גם את מרכיב חיובי התוסף, יוכר כ"מסמך
אחר" לצורך ניכוי מס תשומות בהתאם להודעה.
ז. הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *