מאמרים

החלטת מיסוי מקדמית

מ​הי החלטת מיסוי מקדמית?

תיקון 147 לפקודת מס הכנסה, בתחולה מיום 1.1.2006, הסדיר בחקיקה את הליך מתן החלטת מיסוי.

"החלטת מיסוי" הינה החלטה בכל הנוגע לחבות המס, תוצאות המס או ההשלכות על חבות המס בשל פעולה, שביצע מבקש החלטת מיסוי או בשל הכנסה, רווח, הוצאה או הפסד שהיו לו.החלטת מיסוי תינתן ע"י המוסד להחלטות מיסוי, קודם לביצוע הפעולה ובמקרים מסוימים אף לאחר ביצועה. דיני המס בהם תידון החלטת מיסוי יהיו:
  1. פקודת מס הכנסה
  2. חוק מס ערך מוסף
  3. חוק מיסוי מקרקעין
  4. חוק תיאומים בשל אינפלציה
  5. חוק לעידוד השקעות הון
  6. חוק עידוד התעשייה (מיסים), התשכ"ט-1968
  7. חוק לעידוד השקעות הון בחקלאות, התשמ"א-1980
  8. כל הוראה לעניין מס בחוק או על פיו, המתייחסת לאחד או יותר מהחיקוקים האמורים.
המנהל רשאי לקבוע החלטת מיסוי בהסכם או שלא בהסכם וכן לקבוע כי לא תינתן החלטת מיסוי כלל.
קבע המנהל החלטת מיסוי לא יוכל לחזור בו אלא אם כן לא נמסר לו כל המידע או שונו הנסיבות או שנמסר לו מידע כוזב, שגוי או מטעה.
מי שהגיש בקשה להחלטת מיסוי לא יוכל לחזור בו מבקשתו אלא באישור המנהל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *