מע"מ

הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה

החלטת מיסוי: 20/6782
תחום החלטת מיסוי: מס ערך מוסף
הנושא: הקלה לשעת חירום – הכרה בהעתק חשבונית בגין עסקה שבוצעה החל מיום
2020.3.1 ועד ליום 2020.5.31( להלן- "תקופת ההקלה"( – החלטת מיסוי בהסכם

העובדות:
1 .משבר הקורונה אילץ עסקים רבים לצמצם בכוח האדם אשר נמצא פיזית במקום העבודה.
חלק גדול מעסקים אלה צויד באמצעים טכנולוגיים על מנת להמשיך את שגרת העבודה
מהבית.
2 .על פי הוראות הדין, עוסק זכאי לנכות מס תשומות רק כאשר יש בידו חשבונית מס מקור
)פיזי( או חשבונית חתומה דיגיטלית שהופקה בהתאם לכללים למשלוח מסמכים
ממוחשבים שבסעיף 18ב להוראות מס הכנסה )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ג-1973 יחד
עם תקנות מס ערך מוסף )ניהול פנקסי חשבונות(, התשל"ו-1976( להלן: "ההוראות"(.
3 .יחד עם זאת, חלק מהעסקים אינם מצוידים באמצעים טכנולוגיים מתאימים ובשל
המגבלות הקיימות במצב הנוכחי, לרבות מגבלות תנועה, קיים קושי להעביר חשבוניות
בדואר או ע"י מסירה ידנית, וכפועל יוצא לנכות מס תשומות בהסתמך על החשבוניות
האמורות.
4 .הקושי, אשר מתעורר בשל המשבר הוא משלוח של חשבונית המקור על ידי עסקים אשר לא
ערוכים למשלוח בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף 18ב להוראות.

פרטי הבקשה
אישורנו, כי נוכח המצב הנוכחי ניתן יהיה לכלול בדוח התקופתי ולנכות מס תשומות גם
בהסתמך על חשבונית מס שנסרקה ונשלחה בדואר אלקטרוני ללא חתימה דיגיטלית, וזאת
מבלי להמתין להגעה פיזית של חשבונית המס לידי העוסק

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *