מאמרים

החזר מס / תיאום מס

דברי הסבר שלהלן מטרתם לאפשר לך למצות את זכויותיך במהלך שנת המס בנוגע להקלות במס ולתיאום חישוב המס וכן להציג בפנייך את החלופות למימוש זכויותיך אלו.
 • הקלות במס
אם הנך זכאי על פי החוק להקלות במס, תוכל לבקש אותן ממעסיקך או מפקיד השומה או ממייצג.
דוגמאות להקלות במס – נקודות זיכוי בגין ילדים, עולה חדש, תושב ישוב המזכה בהנחה   במס, ילד נטול יכולת, זכאות לתואר אקדמי, תרומה למוסד ציבורי, חייל משוחרר, בוגר שירות לאומי, משפחה חד הורית וכו'.
• תיאום מס
אם הכנסתך נובעת ממספר מקורות או לא היתה לך הכנסה מתחילת שנת המס ואתה מעוניין להימנע מתשלום מס עודף במהלך שנת המס, תוכל לבצע תיאום מס באמצעות היישום לתיאום מס באתר רשות המסים או לבקש ממעסיקך, ממחלקת תיאומי מס במשרד פקיד השומה, ממייצג שהורשה לכך (רו"ח, יועץ מס)לערוך לך תיאום מס.נבהיר כי שיעור המס הנקבע בתיאום המס אינו סופי וחישוב המס הסופי יקבע רק לאחר הגשת דו"ח שנתי.
הדרכים לקבלת הקלות ולעריכת תיאומי מס:

מדריך מס הכנסה להגשת בקשה להקלה במס ולתיאום מס

הקלות ותיאום מס על ידי המעסיק

בקשה להקלות ולתיאום מס על ידי המעסיק תוגש על גבי כרטיס עובד (טופס 101/130),  אותו ממלא  כל עובד עם תחילת עבודתו וכן בתחילת כל שנת מס. יש למלא את כל הפרטים ולצרף אישורים ומסמכים מאמתים, כמצוין בטופס.יש לציין בטופס מהו מקום העבודה העיקרי שלך, בו ניתנות לך נקודות הזיכוי ומדרגות המס.

כל מעסיק רשאי לערוך לך תיאום מס ובהתאם לכך לנכות את המס משכרך, אולם רק המעסיק העיקרי רשאי להעניק הקלות במס.

הקלות ותיאום מס באמצעות היישום לתיאום מס באתר

להגשת בקשה לתיאום מס ולהקלות יש להיכנס ליישום "תיאום מס" ולהזין את כל הנתונים הנדרשים. לקבלת דברי הסבר והנחיות, ניתן להיעזר במסך הדרכה שביישום.
לאחר עדכון הנתונים במערכת, יישלחו אליך בדואר, האישורים על ניכוי מס במקור עבור כל אחד מהמשלמים.
לפני הזנת הנתונים כדאי לבדוק האם נתוניך רלוונטיים לעריכת תיאום מס באמצעות היישום, בכלל זה הכנסות ממשכורת בסכום כולל שאינו עולה על 436,272 ₪ בשנה, כמו-כן, נסב תשומת לבך כי נקודות זיכוי למגיש בקשה באמצעות היישום ניתנות אך ורק בגין תושב, אישה, ילדים, משפחה חד הורית ובן זוג שאין לו הכנסה.
הקלות ותיאום מס על ידי פקיד השומה

​להגשת בקשה להקלות במס ולתיאום מס על ידי פקיד השומה, יש למלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס "בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה" (טופס 116) ולצרף אישורים ומסמכים מאמתים, כמצוין בטופס.

ניתן לשלוח את הבקשה באמצעות הדואר לחילופין להגישה בצירוף מעטפה עם שמך וכתובתך (הכתובת אליה הנך מעוניין שישלח תיאום המס) בעמדת המודיעין או במחלקת תיאומי מס בכל משרד שומה או לפנות למשרדי השומהבשעות קבלת קהל.

בבקשה לתיאום מס יש לציין את כל מקורות ההכנסה ואת מספר תיק הניכויים של כל מעסיק/משלם ויש לדווח גם על הכנסות מחליפות שכר (כגון: דמי אבטלה וקצבאות מהמוסד לביטוח לאומי החייבות במס).פקיד השומה ייקבע, בהתאם לנתוניך, את שיעור המס השנתי שיש לנכות מכלל הכנסותיך. באישור שיימסר לך עבור המעסיקים/משלמים, ירשם שיעור המס השנתי שעליהם לנכות במקור.

לתשומת ליבך, אם יש לך תיק במס הכנסה, ייערך תיאום המס במשרד השומה בו מתנהל תיקך.

הקלות ותיאום מס באמצעות מייצג

​מייצג (רו"ח או יועץ מס) הרשאי לייצג נישומים עפ"י סעיף 236 לפקודת מס הכנסה, הרשום במרשם המייצגים במס הכנסה ומחובר למחשב שע"ם, יכול להגיש עבורך בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס (טופס 117).נבהיר כי מגיש בקשה לתיאום מס, שאין לו תיק במס הכנסה, רשאי לערוך תיאום מס אצל מייצג רק אם הכנסותיו ממשכורת נמוכות מ- 188,544 ₪ בשנת המס 2014 רשאי להגיש בקשה על ידי מייצג. כמו-כן, תיאומי מס באמצעות מייצג ייערכו רק עבור סוגי ההכנסה הבאים: משכורת, קצבה, שכר דירקטורים, שירותים ונכסים, שכר סופרים, מרצים, אמנים, שירותי משרד, מורי דרך, בוחנים וספורטאים (עצמאיים).

להלן דוגמאות למסמכים מאמתים שיש לצרף לבקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעסיק, פקיד השומה ומייצג:
• תצלום תלושי משכורת ו/או קצבה מכל המעסיקים/המשלמים. אם אין בידך תלושי משכורת, עליך לצרף מסמך מהמעסיק
המציין את אופן ההעסקה ואת השכר.
• אישור המוסד לביטוח לאומי בדבר הזכאות לקצבת ילדים למעט אישה נשואה ואלמן/ה.
• אישורים על תשלומים אחרים כגון שכר מרצים, שכר סופרים, אמנים וכדומה.
• אישורים על תשלומי דמי אבטלה, דמי לידה וכדומה.
• תעודת עיוור או אישור פקיד שומה על זכאות לפטור בגין נכות.
• תעודת עולה.
• תעודת "תושב חוזר" מעל 6 שנים, למי שחזר ארצה בין התאריכים 16.5.2010 ועד 30.9.2012.
• גמלאים יצרפו לתלושי הקצבה גם את הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד (טופס 161) הכוללת אישורים על פיצויים, מענקי פרישה, ימי מחלה, חודשי הסתגלות וכו'.
• אישור תושבות למתגוררים בישוב המזכה את תושביו בהנחות במס (טופס 1312א)  – '.
• צילום תעודת שחרור מצה"ל או משירות לאומי.
• אישור זכאות לתואר אקדמי/תעודת מקצוע –  טופס 119.
• קבלות מקוריות על תרומות למוסד ציבורי מאושר.

לידיעתך, אישור למעסיק על תיאום מס תקף לשנה שלמה, קרי עד ליום 31.12.2014. אם במהלך השנה חל שינוי בנתונים ששימשו בסיס להקלה במס או לתיאום המס, יש להודיע על השינוי לפקיד השומה או למייצג שערך את תיאום המס או למעסיקך, אם ההקלה ניתנה על ידו.

רשות המסים מודיעה בתחילת שנה על הארכה של חודשיים לתוקפם של אישורי תיאום המס, שהונפקו למעסיקים בשנה קודמת, קרי לתשלום משכורת פברואר או עד ליום 13.03 לשנה שאחריה לפי המוקדם ביניהם..אם קבלת מרשות המסים הודעה על הארכת תוקף האישורים שבידך לשנה נוספת ולא חל שינוי בהכנסותיך או בנתונים האישיים שלך, תוכל להשתמש באישורים שתוקפם הוארך ולהעבירם למעסיקים הרלוונטיים..

נזכיר כי אם הכנסותיך נובעות ממספר מקורות ואינך עורך תיאום מס, על המעסיק/המשלם שאינו העיקרי, לנכות מס מירבי מהכנסתך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *