החלטות מיסוי

מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ

החלטת מיסוי מספר: 21/6359

תחום החלטת מיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה.

הנושא: מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה"(, בתמורה למזומן או מניות, במסגרת הצעת
רכש חליפין בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"ס-2000 – החלטת מיסוי
בהסכם.

1 .העובדות:
1.1 .חברה א' )להלן: "החברה" או "החברה הקולטת"(, הינה חברה ציבורית, תושבת ישראל, הנסחרת
בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן: "הבורסה"(.
2.1 .החברה עוסקת בעצמה ובאמצעות חברות מוחזקות בפעילות שיווק, הפצה ומכירה הקשורות
לתחום מוצרי הבריאות.
3.1 .החברה מחזיקה כ-%60 בחברה ב' )להלן: "החברה הנעברת"(, אשר גם היא חברת ציבורית,
תושבת ישראל, הנסחרת בבורסה.
4.1 .החברה הנעברת עוסקת בתחום משיק וסינרגטי לפעילות החברה הקולטת.
5.1 .החברה הנעברת והחברה הקולטת ייקראו יחד להלן: "החברות המשתתפות בשינוי המבנה"
6.1 .לחברות המשתתפות בשינוי המבנה ישנה פעילות עסקית, ממשית ומתמשכת שההכנסות ממנה
מתחייבות במס בהתאם להוראות סעיף 2(1 )לפקודה.
7.1 .בכוונת החברה הקולטת, החברה הנעברת ובעלי מניותיהן לבצע מיזוג בדרך של החלפת מניות
בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה, במסגרתו יעבירו בעלי המניות בחברה הנעברת את מלוא
אחזקותיהם במניות החברה הנעברת )להלן "המניות המועברות"( לחברה הקולטת. בתמורה
להעברת המניות המועברות, יקבלו בעלי המניות בחברה הנעברת, מניות של החברה הקולטת
בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה או מזומן, בהתאם להוראות סעיף 103ד לפקודה. כלומר
בהתאם להצהרת החברות המשתתפות בשינוי המבנה ובעלי מניותיהם נקבע כי בעל מניות בחברה
הנעברת אשר בחר להעביר את מניותיו בתמורה למניות לא יקבל תמורה במזומן וכן, בעל מניות
שבחר להעביר את מניותיו בחברה הנעברת בתמורה למזומן לא יקבל מניות בחברה הקולטת )להלן
תקרא החלפת המניות: "שינוי המבנה" או "המיזוג"(.
8.1 .בעלי המניות אשר בחרו להעביר את מניותיהם בתמורה למניות בלבד יקראו להלן: "בעלי המניות
המעבירים".
9.1 .בעלי המניות אשר בחרו לקבל מזומן בלבד יקראו להלן: "בעלי המניות המוכרים".
10.1 .לאחר שינוי המבנה, ובמסגרת הצעת רכש מלאה בדרך של הצעת רכש חליפין, כמשמעותם בחוק
החברות ובתקנות ניירות ערך, תהפוך החברה הנעברת לחברה פרטית, בבעלות מלאה )%100 )של
החברה הקולטת.
11.1 .החברה הקולטת והחברה הנעברת הצהירו כי כל אחד מבעלי המניות המעבירים, יעביר את כל
המניות שבבעלותו ובבעלות קרובו, בהתאם להוראות סעיף 103ד)ג( לפקודה.
12.1 .עוד הוצהר כי שינוי המבנה נועד לתכלית עסקית וכלכלית, כאשר המטרה העיקרית של שינוי
המבנה הינה לאפשר ניהול ותפעול מאוחד של פעילות החברה הקולטת והחברה הנעברת, העמקת
הסינרגיה בין פעילות החברות ובנוסף לכך:
1.12.1 .צמצום כפילויות וחסכון בהוצאות.
2.12.1 .פישוט המבנה המשפטי, מניעת ניגוד עניינים בין בעלי השליטה לציבור באשר לפעילות
החברות ובפרט צמצום המגבלות הנובעות מהרגולציה בישראל באשר למבנה אחזקות של
מספר חברות ציבוריות.
3.12.1 .החברות המשתתפות בשינוי המבנה הצהירו כי הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה
אינן מהמטרות של שינוי המבנה.
13.1 .החברה הנעברת והחברה הקולטת הצהירו כי הן עומדות ביחסי גודל של 9:1 בהתאם להוראות
סעיף 103ג)6 )לפקודה, זאת בהתאם להערכות שווי מומחה, כהגדרתו בכללי מס הכנסה )בקשה
מראש לתוכנית מיזוג(, התשנ"ה-1995 ,וכי התקבלו כל האישורים הנדרשים לביצוע שינוי המבנה.

2 .הבקשה:
1.2 .לאשר כי החלפת המניות לא תתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה.
2.2 .לקבוע את מועד שינוי המבנה.
3.2 .לקבוע את מנגנון ניכוי המס במקור באשר לתמורה במזומן.

3 .הסדר המס ותנאיו:
1.3 .ניתן אישור כי בכפוף לנכונות העובדות והנתונים שנמסרו לעיל, המיזוג עומד בתנאים הקבועים
בסעיפים 103כ, 103ג)1 ,)103ג)7 )לפקודה וזאת בהתאם לסמכות הנתונה לפי סעיף 103ט)ד(
לפקודה.
2.3 .מועד המיזוג נקבע למועד החלפת המניות בפועל, וזאת בהתאם לחלופה השלישית להגדרת "מועד
המיזוג" שבסעיף 103 לפקודה.
3.3 .נקבע כי לבעלי המניות המעבירים, יוקצו מניות שוות זכויות בחברה הקולטת בהתאם לחלקם
היחסי בכלל הזכויות בחברה הנעברת וזאת כאמור בסעיף 103ג)4 )ו-)5 )לפקודה. כמו כן נקבע, כי
לא תינתן לבעלי המניות המעבירים כל תמורה אחרת מלבד המניות. הובהר כי סעיף זה לא יחול
לגבי בעלי המניות המוכרים.
4.3 .נקבע כי הוראות סעיף 103ג)8()א( לפקודה, יחולו על כל מי שהיה בעל זכויות בחברה הקולטת ערב
המיזוג, והוראות סעיף 103ג)8()ב( לפקודה יחולו רק על מי שמקרב בעלי הזכויות בחברה הקולטת
אשר לא היה בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 103 בחברה הקולטת, ערב המיזוג.
5.3 .הובהר כי במכירת המניות המוקצות במיזוג, יחולו הוראות סעיף 103ו לפקודה.
6.3 .הובהר כי המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות החברה הנעברת בידי החברה הקולטת, לאחר
מועד המיזוג יהיה כדלקמן:
1.6.3 .מניות החברה הנעברת שהוחזקו על ידי החברה הקולטת עובר למועד המיזוג, המחיר המקורי
שלהן ויום הרכישה של מניות אלה ייקבע בהתאם להוראות סעיף 88 לפקודה.
2.6.3 .מניות החברה הנעברת שהיו בידי בעלי המניות המעבירים ערב המיזוג, ושהועברו לחברה
הקולטת אגב המיזוג כנגד מניות שהוקצו לבעלי המניות המעבירים, על ידי החברה הקולטת,
מחירן המקורי ויום רכישתן ייקבע בהתאם להוראות סעיף 103ה שבחלק ה2 לפקודה, וזאת
לאור הוראות סעיף 103כ)ה( שבחלק ה2 לפקודה.
3.6.3 .מניות החברה הנעברת שנרכשו מבעלי המניות המעבירים בתמורה למזומן, ששולם על ידי
החברה הקולטת, מחירן מקורי של מניות אלה ויום רכישתן ייקבע בהתאם להוראות סעיף
88 לפקודה.
7.3 .הובהר כי לגבי רווח או הפסד שייווצר עקב מכירת מניות החברה הנעברת, אשר הועברו לחברה
הקולטת אגב המיזוג יחולו הוראות סעיפים 103כ)ב1 )ו-)ב2 )לפקודה.
8.3 .הובהר כי במשך כל התקופה הנדרשת שלאחר המיזוג, לא יפחת שיעור ההחזקה של החברה
הקולטת בחברה הנעברת משיעור של %51 מכלל זכויות החברה הנעברת המוחזקות בידי החברה
הקולטת וזאת לרבות הזכויות שהוחזקו ערב שינוי המבנה והזכויות שנרכשו במזומן במועד שינוי
המבנה, כאמור בסעיף 103כ)ב( לפקודה.
9.3 .כמו כן, הובהר כי על אף העובדה שמדובר במיזוג בו משולבת תמורה במזומן, לא יחול שינוי לגבי
המגבלות הקבועות בחלק ה2 לפקודה.
10.3 .בהחלטת המיסוי נקבעו הוראות הנוגעות להפרת תנאי החלטת המיסוי או אי עמידה בהוראות חלק
ה2 לפקודה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 103י לפקודה.
הוראות בעניין ניכוי מס במקור מהתמורה במזומן:
11.3 .נקבע כי העברת התמורה במזומן למסלקת הבורסה, תהא פטורה מניכוי מס במקור.
12.3 .נקבע כי ניכוי המס במקור, בגין העברת התמורה במזומן, ממסלקת הבורסה לבעלי המניות
המוכרים תהיה בהתאם לסעיף 164 לפקודה ובהתאם לשיעורים המפורטים בתקנות מס הכנסה
)ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת ני"ע, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה
עתידית(, התשס"ג- 2002.
13.3 .הובהר כי ההסדר המפורט לעיל, נועד לצרכי ניכוי מס במקור בלבד ואינו ממצה את חבות המס
הסופית של בעלי המניות המוכרים ככל שתהא. בהקשר זה הובהר כי סיווג אירוע המס ו/או סיווגה
של ההכנסה ו/או את סכומה של ההכנסה ואופייה בידי כל אחד מבעלי הזכויות המוכרים, יהיו
נתונים לביקורת ועריכת שומות ע"י פקיד השומה.
הוראות כלליות:
14.3 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון: מתן ביאור בדוחות של החברות המשתתפות
בשינוי המבנה, הוראות לגבי עובדים מועברים, הוראות אשר יחולו במקרה של הפרת הוראות
החלטת המיסוי וכן מגבלות ותנאים נוספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *