החלטות מיסוי

מיזוג בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לאחר תיקון 242 לפקודה

החלטת מיסוי מספר: 3838/18
תחום החלטת המיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה.
הנושא: מיזוג חברות בדרך של החלפת מניות בהתאם לסעיף 103כ לאחר תיקון 242 לפקודת מס
הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה") – החלטת מיסוי בהסכם.

העובדות:
1. חברה א' הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, העוסקת בתחום האנרגיה (להלן: "החברה
הנעברת"), פעילות עסקית אשר צפויה בשנים הקרובות להניב הכנסות שמקורן בסעיף 2(1)
לפקודה.
2. המניות בחברה הנעברת מוחזקות בידי מספר בעלי מניות, הכוללים חברות ויחידים תושבי
ישראל ותושבי חוץ (להלן: "בעלי המניות בחברה הנעברת").
3. חברה ב' הינה חברה ציבורית תושבת ישראל אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות
ערך בתל אביב (להלן: "החברה הקולטת"). לחברה הקולטת אין כיום פעילות עסקית, נכסים
או התחייבויות, והיא נחשבת כ"שלד בורסאי".
4. בחברה הקולטת הפסדים לצורכי מס הניתנים לקיזוז לפי סעיפים 28 ו- 92 לפקודה (להלן:
"ההפסדים").
5. בכוונת החברה הנעברת ובעלי המניות בחברה הנעברת והחברה הקולטת ובעלי המניות בחברה
הקולטת, לבצע מיזוג, בדרך של החלפת מניות בהתאם להוראות סעיף 103כ לפקודה, כנוסחו
לאחר תיקון 242 ,באופן שכלל הזכויות בחברה הנעברת, המוחזקות על ידי בעלי המניות בחברה
הנעברת, תועברנה לידי החברה הקולטת, וזאת בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברה הקולטת
(להלן: "המיזוג"), כך שלאחר המיזוג, תחזיק החברה הקולטת במלוא הון המניות (100%)
ממניות החברה הנעברת.
6. תכלית המיזוג הינה הנפקת פעילות החברה הנעברת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, באמצעות
ה"שלד הבורסאי", בדרך של שינוי מבנה. מתווה זה מאפשר, בין היתר, חיסכון בהוצאות
ובעלויות הנפקה ותשקיף.
7. המיזוג נועד לתכלית עסקית וכלכלית, ולא נועד להימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.
8. החברה הקולטת והחברה הנעברת מצהירות, כי הן עומדות ביחסי גודל של עד 1:9בהתאם
להוראות סעיף 103ג(6) לפקודה, וזאת על פי הערכת שווי מומחה, כהגדרתו בכללי מס הכנסה
(בקשה לאישור מראש לתכנית מיזוג), התשנ"ה-1995.
9. בחברה הקולטת יש בעל מניות העונה להגדרת "בעל שליטה", כהגדרתו בסעיף 103 לפקודה,
המחזיק ב- 60% מהזכויות בה.

פרטי הבקשה:
1. לאשר, כי המיזוג, כהגדרתו לעיל, עומד בתנאים המפורטים בסעיפים 103כ ו- 103ג לפקודה,
לפיהם, העברת מניות החברה הנעברת על ידי בעלי המניות בחברה הנעברת, בתמורה להקצאת
מניות בחברה הקולטת, לא תהא חייבת במס, במועד העברת המניות, בהתאם להוראות סעיף
103כ לפקודה.
2. לקבוע את מועד המיזוג.

הסדר המס ותנאיו:
1. ניתן אישור למיזוג לפי סעיפים 103כ, 103ג(3)ו- 103ט(ד) לפקודה. נקבע, כי מועד המיזוג,
כהגדרתו בסעיף 103 לפקודה, יהא מועד החתימה על הסכם המיזוג או המועד המאוחר מבין
מועדי אישור עסקת המיזוג באספות הכלליות של החברה הקולטת והחברה הנעברת, ככל
שנדרש אישור כאמור, על פי דין או על פי הסכם, לפי המאוחר.
2. נקבע, כי הפסדים שהיו לחברה הקולטת טרם ביצוע המיזוג, מכל סוג שהוא, יימחקו, ולא יהיו
ניתנים לקיזוז או להעברה בדרך כלשהי.
3. נקבע, כי המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות החברה הנעברת בידי החברה הקולטת לאחר
המיזוג יהיה בהתאם להוראות סעיף 103ה לפקודה, ויראו לעניין סעיף זה את המניות בחברה
הנעברת כנכסים המועברים.
4. נקבע, כי במכירת המניות המוקצות יחולו הוראות סעיף 103ו לפקודה, לעניין המחיר המקורי
ולעניין יום הרכישה, לרבות סעיפים קטנים (4א) ו- (4ב), שיחולו על מי מבעלי המניות שהיו
תושבי חוץ בחברה המעבירה ערב המיזוג.
5. נקבע, כי הוראות סעיף 103ג(8)(א) לפקודה, יחולו על כל מי שהיה בעל זכויות בחברה הקולטת
ערב המיזוג, והוראות סעיף 103ג(8)(ב) לפקודה יחולו רק על מי מקרב בעלי הזכויות בחברה
הקולטת אשר לא היה בעל שליטה, כהגדרתו בסעיף 103 בחברה הקולטת ערב המיזוג.
6. נקבע, כי לעניין סעיף 103ג(8)(א) לפקודה, לא ייכללו במניין "סך הזכויות המוחזקות", זכויות
הנסחרות בבורסה אשר מוחזקות על ידי בעלי זכויות שאינם בעלי שליטה. מצ"ב דוגמה לעניין
סעיף זה כנספח א'.
7. נקבע, כי על הזכויות של החברה הנעברת בידי החברה הקולטת יחולו הוראות סעיף 103כ(ב),
דהיינו, במהלך התקופה הנדרשת כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה, לא יפחת סך הזכויות של
החברה הקולטת בחברה הנעברת מ- 51%.
8. הובהר, כי הוראות סעיף 103כ(ב1)לפקודה יחולו על רווח או הפסד שנוצר עקב מכירת מניות
החברה הנעברת בידי החברה הקולטת, ולא יותר קיזוז הפסד או רווח בחברה הקולטת שנצמח
או נוצר לאחר מועד המיזוג וזאת בשנת המס שבה חל מועד המיזוג ובמשך שנתיים לאחריה.
9. במסגרת החלטת המיסוי, נקבעו הוראות שונות, כגון: קביעת המחיר המקורי ויום הרכישה של
המניות המוקצות בחברה הקולטת, מתן ביאור בדוחות הכספיים, אי התרת הוצאות בגין שינוי
המבנה וכן מגבלות ותנאים נוספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *