החלטות מיסוי

מיזוג חברות בהתאם לסעיפים 103ב ו-105

החלטת מיסוי מספר: 21/4325

תחום החלטת מיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה.

הנושא: מיזוג חברות בהתאם לסעיפים 103ב ו-105י1 לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(
התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה"(.

1 .העובדות:
1.1 .חברה א' )להלן גם: "החברה הקולטת"( הינה חברה ציבורית, תושבת ישראל, אשר התאגדה
בישראל בתחילת שנות ה-90 ונרשמה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בסוף שנות ה-
.90
2.1 .חברה ב' )להלן גם: "החברה המעבירה"( הינה חברת הזנק פרטית, תושבת ישראל, אשר
עוסקת בפתרונות בתחום האנרגיה הירוקה.
3.1 .חברה א' וחברה ב' יקראו יחד להלן: "החברות המשתתפות בשינוי המבנה".
4.1 .בשלהי שנת 2018 התקשרו בעלי המניות בחברה המעבירה עם בעלי המניות בחברה הקולטת
אשר באותה תקופה הייתה "שלד בורסאי". במסגרת ההתקשרות, סיכמו הצדדים על ביצוע
עסקה במסגרתה יעבירו בעלי המניות בחברה המעבירה את כל מניות החברה המעבירה
לחברה הקולטת, ובתמורה קיבלו בעלי המניות בחברה המעבירה מניות בחברה הקולטת,
אשר כאמור היא חברה ציבורית. העסקה אפשרה לחברה המעבירה לגייס כספים באמצעות
החברה הקולטת, עימה התמזגה.
5.1 .עסקת החלפת המניות האמורה בסעיף 4.1 לעיל, נעשתה בהתאם לחלופה השנייה להגדרת
"מיזוג" שבסעיף 103 לפקודה. מיזוג זה קיבל את אישור המנהל בהתאם להוראות סעיף 103ט
לפקודה. עסקה זו תקרא להלן "המיזוג הקודם".
6.1 .במסגרת החלטת המיסוי מושא המיזוג הקודם, נמחקו כל הפסדיה לצרכי מס של החברה
הקולטת, ובמועד המיזוג היא הייתה "שלד בורסאי".
7.1 .מאז השלמת המיזוג הקודם התרחבה באופן ניכר פעילותה של החברה המעבירה בפיתוח
ומכירה של מוצריה. במקביל החלה גם החברה הקולטת בפעילות עסקית בתחום המשיק
לתחום הפעילות של החברה המעבירה. פעילות זו היא פעילות אשר הינה עסקית, כלכלית,
עצמאית, ממשית ומתמשכת שההכנסת ממנה צפויות להתחייב במס לפי סעיף 2(1 )לפקודה.
8.1 .לאור האמור לעיל בכוונת החברות המשתתפות בשינוי המבנה למזג את פעילותן, ביום 31
בדצמבר 2019 .במסגרת מיזוג זה החברה המעבירה תמוזג עם ולתוך החברה הקולטת בדרך
של מיזוג סטטוטורי על פי החלופה הראשונה להגדרת "מיזוג" שבסעיף 103 לפקודה, כך
שלאחר המיזוג תחוסל החברה המעבירה וכל הנכסים וההתחייבויות שלה יועברו לחברה
הקולטת )להלן: "המיזוג"(.
9.1 .מבנה ההחזקות טרם ביצוע המיזוג הקודם ולאחריו וכן מבנה החזקות לאחר המיזוג מצ"ב
כנספח א' לבקשה זו.
10.1 .המיזוג נעשה לתכלית עסקית וכלכלית ולצורך ניהול ותפעול מאוחד ויעיל של הפעילויות של
החברות המשתתפות בשינוי המבנה וכן לשם חיסכון בעלויות.
11.1 .המיזוג יאפשר יישום מהיר ואפקטיבי של התוכניות האסטרטגיות של החברות המתמזגות,
ויאפשר תכנון, שיווק, ניהול והשגת מימון ביעילות המרבית.
12.1 .הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותות אינן ממטרותיו של המיזוג.
13.1 .לחברות המשתתפות בשינוי המבנה אין זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין
כמשמעותן בחוק מיסוי מקרקעין )התשכ"ג-1963.)
14.1 .במועד הבקשה התקיימו כל תנאי החלטת המיסוי הנוגעת למיזוג הקודם. כמו-כן, בהתאם
להצהרת החברות התקיימו כל תנאי פרק חמישי בחלק ה2( שינוי מבנה נוסף( בהתאם לסעיף
105י1 לפקודה.
15.1 .במסגרת שינוי המבנה תעביר החברה המעבירה לחברה הקולטת את כל עובדיה יחד עם כל
ההתחייבויות בגינם.

2 .הבקשה:
1.2 .לאשר כי המיזוג לא יתחייב במס בהתאם להוראות סעיף 103ב ו-103ג לפקודה.
2.2 .לקבוע את מועד המיזוג ליום 31 בדצמבר 2019.
3.2 .לאשר כי לא יראו במיזוג הפרה של המיזוג הקודם וזאת בהתאם להוראות חלק ה2 לפקודה
ובהתאם להוראות סעיף 105י1 לפקודה.
4.2 .לאשר את העברת העובדים המועברים בהתאם להוראות סעיף 103(טז( לפקודה.

3 .הסדר המס ותנאיו:
1.3 .בכפוף לנכונות העובדות המוצהרות, ניתן אישור למיזוג השני לפי סעיפים 103ג ו-103ט)ד(
לפקודה, ובלבד שיחולו התנאים המפורטים בפרק השני לחלק ה2 לפקודה וכפוף לעמידה
ביתר התנאים שפורטו בהחלטת המיסוי.
2.3 .מכוח סעיף 105י1 לפקודה נקבע, כי המיזוג השני לא מהווה הפרה של המיזוג הקודם, וזאת
בכפוף לעמידה בתנאים ובהוראות הפרק החמישי בחלק ה2 לפקודה.
3.3 .אושר כי מועד שינוי המבנה יהיה בתאריך 31 בדצמבר 2019.
4.3 .נקבע כי על הנכסים המועברים יחולו הוראות סעיף 103ה לפקודה.
5.3 .הובהר למען הסר ספק, כי המגבלות שחלו על בעלי המניות הקודמים ימשיכו לחול לגביהם
במהלך התקופה הנדרשת של המיזוג.
6.3 .נקבעו הוראות לגבי הפרה תנאי החלטת המיסוי והפרת הוראות חלק ה2 לפקודה.
7.3 .במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון: מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות
לצורכי מס של החברות המשתתפות בשינוי המבנה, הוראות לגבי עובדים מועברים בהתאם
לסעיף 103טז לפקודה, סגירת תיק החברה המעבירה במס הכנסה באמצעות הגשת
בקשה על גבי טופס 2551 וכן מגבלות ותנאים נוספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *