החלטות מיסוי

פיצול אנכי לחברה קיימת בהתאם להוראות סעיפים 105א)2 )ו-105ט

החלטת מיסוי מספר: 21/7581

תחום החלטת מיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה.

הנושא: פיצול אנכי לחברה קיימת בהתאם להוראות סעיפים 105א)2 )ו-105ט לפקודת מס
הכנסה )נוסח חדש( התשכ"א-1961( להלן: "הפקודה"(.

1 .העובדות כפי שנמסרו בבקשה:
1.1 .חברה א' )להלן: "חברה א'" או "החברה המתפצלת"(, הינה חברה פרטית, תושבת ישראל. החברה
עוסקת בתחום הייצור התעשייתי )להלן: "פעילות הייצור"(. בנוסף מחזיקה חברה א' בנכסי
מקרקעין רבים המושכרים לצדדים שלישיים ובמקרקעין עליו מצוי מפעל הייצור של החברה
)להלן: "פעילות הנדל"ן"(.
2.1 .בעל המניות בחברה א' הינו יחיד, תושב ישראל.
3.1 .נוסף על האמור בסעיף 1.1 ,חברה א' מחזיקה גם במספר חברות כמפורט להלן:
1.3.1% .100 ממניות חברה ב', ו-%50 ממניות חברה ג' אשר עוסקות בתחום משיק ומשלים לפעילות
הייצור.
2.3.1% .55 ממניות חברה A ,חברה אירופאית אשר משמשת כמחסן לפעילות הייצור המיוצאת
לאירופה.
4.1 .כל אחת מהפעילויות כאמור בסעיף 1.1 לעיל, מהווה פעילות עסקית, כלכלית, עצמאית, ממשית
ומתמשכת, שההכנסות ממנה מתחייבות במס על פי הוראות סעיף 2(1 )לפקודה.
5.1 .בכוונת חברה א' לפצל את כל הנכסים וההתחייבויות הקשורים לפעילות הייצור לחברה ב' )להלן:
"חברה ב'" או "החברה הקולטת"( ובכלל זה גם את ההחזקות בחברה ג' ובחברה A כמפורט לעיל.
כל זאת בהתאם להוראות סעיפים 105א)2 )ו-105ט לפקודה )להלן: "הפיצול"(. יובהר, כי בעת
העברת הנכסים וההתחייבויות שבפעילות הייצור והעברת מניות חברה ג' וחברה A במסגרת
הפיצול, לא יועברו זכויות במקרקעין ו/או זכויות באיגודי מקרקעין, כהגדרתם בסעיף 1 לחוק
מיסוי מקרקעין.
6.1 .תרשים מבנה ההחזקות לפני שינוי המבנה ולאחריו מצורף כנספח א'.
7.1 .במסגרת הפיצול יועברו כל העובדים הקשורים לפעילות הייצור )כ-50 במספר(, לרבות כל
ההתחייבויות הסוציאליות בגינם.
8.1 .כל החברות המתוארות בסעיף 3.1 ונכסי והתחייבויות פעילות הייצור 5.1-6.1 יקראו גם "הפעילות
המועברת".
9.1 .במסגרת הפיצול, אשר מועדו הוא 30 ביוני 2020 ,תרוכז הפעילות המועברת בחברה ב', אשר לה
כאמור, עובר למועד הפיצול, פעילות משיקה באותו תחום של הפעילות המועברת.
10.1 .חברה א', חברה ב', חברה ג' וחברה A יקראו להלן יחד: "החברות המשתתפות בפיצול".
11.1 .על פי הצהרת החברות המשתתפות בשינוי המבנה, הפיצול נועד לצורך הפרדת פעילות הייצור
ממפעילות הנדל"ן וריכוז פעילות הייצור בחברה ב' ופעילות הנדל"ן בחברה א'.
12.1 .על פי הצהרת החברות המשתתפות בשינוי המבנה, הפיצול נעשה מטעמים כלכליים ועסקיים ולא
לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.
13.1 .על פי הצהרת החברה המתפצלת והחברה הקולטת, מיד לאחר הפיצול הן עומדות ביחסי שווי
כנדרש בסעיף 105ג)6 )לפקודה, בהתאם להערכת שווי מומחה שהוגשה בהתאם לכללי מס הכנסה
)בקשה מראש לתכנית פיצול(, התשנ"ו-1996 .לעניין זה יובהר כי בבחינת יחסי השווי האמורים,
שווי השוק של החברה הקולטת לאחר הפיצול כולל גם את שווי השוק של החברות ג' ו-A.
14.1 .על פי הצהרת החברה המתפצלת והחברה הקולטת, שווי הנכסים בכל אחת מהן, עובר למועד שינוי
המבנה ולאחריו, גבוה משווי ההתחייבויות שלהן, כנדרש בסעיף 105ג)12 )לפקודה.
15.1 .על פי הצהרת החברות המשתתפות בפיצול, הן עומדות בהוראות חוזר מס הכנסה מספר 2018/6
בנושא "קביעת מועד מיזוג או פיצול" )להלן: "חוזר 2018/6.)"

2 .הבקשה:
1.2 .לאשר כי פיצול הפעילות המועברת מחברה א' לחברה ב' לא יחויב במס, בהתאם להוראות סעיפים
105א)2 ,)105ט ו-105י1 לפקודה.
2.2 .לקבוע את מועד הפיצול.
3.2 .לאשר כי העברת העובדים במסגרת הפיצול מחברה א' לחברה ב' לא תתחייב במס, בהתאם
להוראות סעיפים 105ח)א( ו-103טז לפקודה.
3 .הסדר המס ותנאיו:
1.3 .ניתן אישור כי הפיצול עומד בתנאים המפורטים בסעיפים 105ח)ב(, 105ט ו-103ט)ד( לפקודה, ובלבד
שיחולו התנאים המפורטים בפרק השני ובפרק הרביעי לחלק ה2 לפקודה והתנאים שנקבעו
בהחלטת המיסוי.
2.3 .נקבע כי מועד הפיצול יהא ביום 30 ביוני 2020 ,וזאת בהתאם להוראות סעיף 103א1(ב( לפקודה
ובכפוף לעמידה בהוראות חוזר 2018/6.
3.3 .נקבע כי על הפיצול יחולו התנאים הקבועים בסעיפים 103ג ו-105ג לפקודה, וזאת מאחר ומדובר
למעשה בהליך של פיצול ומיזוג, קרי פיצול אנכי של פעילות הייצור מהחברה המתפצלת ומיזוגה
של פעילות זו עם ולתוך החברה הקולטת בפיצול.
4.3 .הובהר, כי במהלך כל התקופה הנדרשת, כהגדרתה בסעיף 103 לפקודה, לא יהיו בין החברות
המשתתפות בפיצול העברות של מזומנים ו/או נכסים, מתן ערבויות או כל פעילות אחרת, אלא
במהלך העסקים הרגיל, כאמור בסעיף 105ג)11 )לפקודה.
5.3 .הודגש לחברות המשתתפות בפיצול כי עליהן לעמוד בתנאי הקבוע בסעיף 105ג)א()4 )לפקודה
במהלך התקופה הנדרשת.
6.3 .הובהר כי למחיר המקורי של מניות החברה הקולטת בידי החברה המתפצלת, עובר למועד הפיצול,
תיווסף יתרת מחיר מקורי בהתאם להוראות סעיפים 105ז)2 )ו-103ו לפקודה. בעניין זה נקבע, כי
במסגרת "עודף הנכסים" כהגדרת מונח זה בסעיף 105ז לפקודה תיכלל גם יתרת המחיר המקורי
של מניות החברות ג' ו-A.
7.3 .כמו כן, הובהר כי יום הרכישה של המניות שהוקצו במסגרת הפיצול מיזוג נקבע בהתאם להוראות
103ו לפקודה.
8.3 .הובהר כי לעניין המחיר ויום הרכישה של מניות החברות ג' ו-A ,אשר בידי החברה הקולטת, יחולו
הוראות סעיף 105ו לפקודה וזאת מעצם היותן נכס שהועבר בפיצול.
9.3 .הובהר כי על הפסדי חברה ב' יחולו הוראות 103ח לפקודה.
10.3 .נקבע כי על הנכסים המועברים בפיצול יחולו הוראות סעיף 105ו לפקודה.
11.3 .נקבע הוראות לגבי הפרת החלטת המיסוי והוראות חלק ה2 לפקודה, וזאת כאמור בסעיפים 103י
ו-105ח לפקודה.
12.3 .העברת העובדים אושרה על פי הוראות סעיפים 105ח)א( ו-103טז לפקודה.
13.3 .בהחלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון מתן ביאור בדו"חות הכספיים ובדו"חות לצורכי מס
של החברות המשתתפות בפיצול בדבר החלטת המיסוי ותנאיה, אישורים למצגי החברות ועוד.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *