החלטות מיסוי

פיצול לחברה חדשה והעברת הזכויות בה ובחברה החדשה לחברת החזקות

החלטת מיסוי מספר: 6687/18
תחום החלטת מיסוי: חלק ה2 לפקודת מס הכנסה – שינויי מבנה.
הנושא: פיצול חברה לחברה חדשה בהתאם להוראות סעיף 105א(1) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש)
התשכ"א-1961(להלן: "הפקודה") והעברת הזכויות בה ובחברה החדשה לחברת החזקות בהתאם
להוראות סעיפים 105י1 ו- 104ב(א) לפקודה – החלטת מיסוי בהסכם.


העובדות:
1. חברה א' (להלן: "החברה" או "החברה המתפצלת"), הינה חברה פרטית, תושבת ישראל, המוחזקת
בחלקים שווים על ידי שתי חברות פרטיות תושבות ישראל (להלן: "בעלי המניות").
2. החברה עוסקת בשני תחומי פעילות הקשורים לענף הטכנולוגיה:
א. עבודות בשיטת זכיינות ותפעול (להלן: "פעילות 1").
ב. עבודות תכנון והקמה (להלן: "פעילות 2").
3.כל אחת מהפעילויות כאמור בסעיף 2 לעיל, מהווה פעילות כלכלית עצמאית, ממשית ומתמשכת,
שההכנסות ממנה מתחייבות במס על פי הוראות סעיף 2(1)לפקודה.
4. בכוונת החברה ובעלי המניות לפצל את כל פעילות 2(להלן גם: "הפעילות המועברת"), לחברה
חדשה (להלן: "החברה החדשה 1" או "החברה הקולטת 1"), אשר תוקם במיוחד לצורך פיצול זה,
בהתאם להוראות סעיף 105א(1)לפקודה (להלן: "הפיצול").
5. במסגרת הפיצול, אשר בוצע ביום 31.3.2018 ,תרוכז הפעילות המועברת תחת החברה החדשה 1 אשר
לה כאמור, עובר למועד הפיצול, אין פעילות כלשהי, נכסים והתחייבויות והיא הוקמה בכדי לקלוט
לתוכה את הפעילות המועברת.
6. מיד לאחר הפיצול, כהגדרתו בסעיף 4 לעיל, בכוונת בעלי המניות להעביר את החזקותיהם בחברה
ובחברה החדשה 1( להלן: "המניות המועברות"), לחברת החזקות חדשה אשר הוקמה במיוחד
לצורך כך (להלן: "החברה החדשה 2 "או "החברה הקולטת 2"), וזאת בהתאם להוראות סעיפים
105י1 ו- 104ב(א) לפקודה (להלן: "העברת המניות"), והכל בתמורה להקצאת מניות בלבד בחברה
החדשה 2( להלן: "המניות המוקצות"). לחברה החדשה 2 אין פעילות כלשהי, נכסים והתחייבויות
והיא הוקמה בכדי להחזיק בחברה ובחברה החדשה 1 .
7. החברה, החברה הקולטת 1 והחברה הקולטת 2 יקראו להלן יחד: "החברות המשתתפות בשינוי
המבנה".
8 .הן הפיצול והן העברת המניות יקראו להלן יחד: "שינוי המבנה". שינוי המבנה נתבקש מטעמים
כלכליים ועסקיים ולא לשם הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה.
9 .מטרותיו של שינוי המבנה הינן, בין היתר, כלהלן:
א. יצירת פלטפורמה נוחה לשילוב משקיעים בפעילות 1 ו/או בפעילות 2 בנפרד, ומאידך, יצירת
מבנה המאפשר ניהול של שתי הפעילויות תחת קורת גג אחת.
ב. שינוי המבנה יאפשר גיוס מימון לכל אחת מהפעילויות בנפרד.
10 .על פי הצהרת החברה המתפצלת והחברה החדשה 1 ,מיד לאחר הפיצול הן עומדות ביחסי שווי
כנדרש בסעיף 105ג(6).
11 .לחברות המשתתפות בשינוי המבנה אין זכויות במקרקעין וזכויות באיגוד מקרקעין כמשמעותן
בחוק מיסוי מקרקעין (התשכ"ג-1963).

הבקשה:
1. לאשר, כי פיצול פעילות 2 מהחברה לחברה החדשה 1 לא יחויב במס בהתאם להוראות סעיף 105א(1)
לפקודה.
2. לקבוע את מועד הפיצול בהתייחס לסעיף 103א1(ב) לפקודה ולחוזר מס הכנסה בנושא "קביעת מועד
מיזוג או פיצול" 6/2018( להלן: "חוזר 6/2018").
3 .לאשר, כי העברת המניות לחברה החדשה 2 לא תחויב במס במועד ההעברה בהתאם להוראות סעיף
104ב(א) לפקודה.
4. לקבוע את מועד העברת המניות.
5. לאשר, כי לא יראו בהעברת המניות הפרה של הוראות הפרק הרביעי לחלק ה2 לפקודה בהתאם
להוראות סעיף 105י1 לפקודה.
הסדר המס ותנאיו:
לעניין הפיצול:
1. ניתן אישור כי הפיצול עומד בתנאים המפורטים בסעיף 105ג(א)(1) ו- (5)לפקודה, ובלבד שיחולו
התנאים המפורטים בפרק הרביעי לחלק ה2 לפקודה ולתנאים שנקבעו בהחלטת המיסוי.
2. בהתאם להוראות סעיף 103א1(ב) לפקודה ולחוזר 6/2018 ,נקבע, כי מועד הפיצול יהא ביום
31.3.2018(להלן: "מועד הפיצול").
3. הובהר, כי על החברה המתפצלת והחברה הקולטת 1 יחולו הוראות סעיפים 3 ו- 4 לחוזר 6/2018.
4. הובהר, כי בתקופה של שנתיים לאחר מועד שינוי המבנה לא יהיו בין החברות המשתתפות השינוי
המבנה העברות של מזומנים ו/או נכסים, מתן ערבויות או כל פעילות אחרת, אלא במהלך העסקים
הרגיל.
5. הובהר, כי החברה המתפצלת והחברה הקולטת 1 מתחייבות כי בתקופה של שנתיים לפחות לאחר
מועד הפיצול, תהא לכל אחת מהן פעילות כלכלית עצמאית נפרדת, שההכנסות ממנה מתחייבות לפי
סעיף 2(1)לפקודה, ומקורה בפעילות החברה המתפצלת עובר למועד הפיצול.
6. נקבע, כי המחיר המקורי ויום הרכישה של המניות המועברות יקבע בהתאם להוראות סעיף 104ה(א)
לפקודה, כל זאת לאחר יישום הוראות סעיף 105ז(1) לפקודה והוראות סעיף 105ז( )לפקודה, לעניין
המחיר המקורי ויום הרכישה של מניות החברה והחברה החדשה 1 ,בהתאמה.
7. נקבע, כי על הנכסים המועברים בפיצול יחולו הוראות סעיף 105ו לפקודה.

לעניין העברת המניות:
8. ניתן אישור כי העברת המניות לחברה החדשה 2 לא תחויב במס במועד ההעברה בהתאם להוראות
סעיף 104ב(א( לפקודה, ובלבד שיוגשו הטפסים והמסמכים לפקיד השומה כנדרש בסעיף 104ז
לפקודה.
9. ניתן אישור כי העברת המניות כאמור אינה מהווה הפרה של הפיצול וזאת בהתאם להוראות סעיף
105י1 לפקודה.
10. נקבע, כי מועד העברת המניות יהיה ביום 1.4.2018 ולא יקדם למועד הפיצול (להלן: "מועד העברת
המניות").
11. נקבע, כי לעניין מגבלת ההחזקה המינימלית במהלך התקופה הנדרשת, כהגדרתה בסעיף 103
לפקודה, על זכויות החברה וזכויות החברה החדשה 1 אשר יוחזקו על ידי החברה החדשה 2 לאחר
העברת המניות, יחולו הוראות סעיף 104ב(א)(2)לפקודה ולא יחולו הוראות סעיף 105ג(א)(7)
לפקודה.
12. נקבע, כי בהתאם להוראות סעיף 2.2.6 לחוזר מס הכנסה 8/2018 בנושא "תיקון 242 לפקודת מס
הכנסה – תיקון חלק ה2 ,"ניתן יהיה, במהלך התקופה הנדרשת, להקצות מניות בחברה וכן בחברה
החדשה 1 ,תמורת השקעה בחברות כאמור, ובלבד ששיעור הזכויות של החברה החדשה 2 בכל אחת
מהחברות כאמור, לא יפחתו מ- 51% מהזכויות בכל אחת מהן.
13. הובהר, כי על המניות המוקצות בחברה החדשה 2 יחולו הוראות סעיף 104ב(א)(1)(ג) לפקודה.
14. נקבע, כי על קיזוז ריווח הון או הפסד הון שנוצר עקב מכירת מניות החברה ו/או מכירת מניות
החברה החדשה 1 ,יחולו הוראות סעיף 104ה(ג) לפקודה.
15. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו הוראות נוספות כגון: מתן ביאור בדוחות הכספיים ובדוחות לצורכי
מס של החברות המשתתפות בשינוי המבנה, הוראות לגבי עובדים מועברים, הוראות אשר יחולו
במקרה של הפרת הוראות החלטת המיסוי וכן מגבלות ותנאים נוספים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *