מאמרים

פתיחת תיק ברשויות המס

המידע המובא בפניכם, הינו מידע ראשוני למעוניינים לפתוח עסק וכיצד עליו להתחיל את צעדיו הראשונים
פתיחת תיק אקראי
אם התחלת לעסוק בעסק או במשלח יד עליך להודיע על כך בכתב לפקיד השומה באזור בו מתנהל העסק, לא יאוחר מיום פתיחת העסק או תחילת העיסוק במשלח היד.
מועד תחילת העיסוק נקבע בהתאם לתחילת הפעילות המניבה הכנסות פירותיות.
בהודעה לפקיד השומה יש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, מספר זהות, כתובת פרטית, מהות העיסוק, כתובת העסק, מספר הטלפון, תאריך פתיחת העסק, שם העסק ומספר עוסק במע"מ.באפשרותך לפנות למשרד השומה באזור עסקך ולמלא את טופס ‎5329 – דוח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה, הכולל את הפרטים הדרושים לפתיחת התיק.

זוג נשוי רשאי, בתנאים מסוימים, לבחור את בן הזוג על שמו יתנהל התיק במס הכנסה. בעניין זה ניתן להיוועץ בפקיד השומה.

 

ניהול מערכת ספרי חשבונות
על פי הוראות פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, חובה על כל בעל עסק ומשלח יד לנהל פנקסי חשבונות, מיד עם תחילת פעילות העסק, לפי הכללים וההוראות שקבע נציב מס הכנסה ובהתאם לסוג העסק או משלח היד.
הכללים הקבועים נמצאים בהוראות (ניהול פנקסי חשבונות) התשל"ג 1973.
פרטים נוספים על הפנקסים שעליך לנהל והדרכה בנושא ניתן לקבל במשרד השומה.
להזכירך – יש לרשום כל תקבול (כגון: מזומן, שיק, שיק דחוי, מקדמה על חשבון, כרטיס אשראי) בספרי העסק מיד עם קבלתו.
אם אינך יכול לנהל את הפנקסים כפי שנקבע בהוראות, ניתן להגיש לפקיד השומה בקשה מנומקת להקלה בניהול הפנקסים.
עוסק פטור או עוסק זעיר במע"מ אינו פטור מחובת ניהול פנקסים למס הכנסה, אלא אם קיבל פטור או הקלה בכתב מפקיד השומה.
לתשומת לבך, במקרים מסוימים כגון השכרת דירה למגורים או קבלת ריבית מהבנק, אין חובה לנהל פנקסים, אך יש חובה לדווח על כך בסוף השנה עם הגשת הדו"ח השנתי.
 מס הכנסה – מדריך לפתיחת עסק

תשלום מקדמות

​לאחר שייפתח תיקך במשרד השומה, פקיד השומה ישלח אליך פנקס מקדמות.

באמצעות השוברים עליך לדווח בכל 15 לחודש על מחזור עסקאותיך ולשלם מקדמה על חשבון המס על פי השיעור שייקבע בפנקס.

אם לא קיבלת פנקס מקדמות תוך חודש מיום הודעתך לפקיד השומה על פתיחת העסק, עליך לפנות למשרד השומה לבירור העניין.
אם הנך סבור/ה ששיעור המקדמה שנקבע לך גבוה מדי, הנך זכאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה. נבהיר כי עד לקבלת החלטה בפנייתך, מחייב השיעור שנקבע.
דרך נוספת לתשלום המס המגיע ממך היא ניכוי המס במקור מתשלומים שמשלמים לך לקוחות העסק. יש לקוחות החייבים לנכות מס במקור מכספים המגיעים לך. אם שיעור המס המנוכה גבוה מדי הנך רשאי/ת לפנות לפקיד השומה בבקשה מנומקת להקטנתו. סכום המס שנוכה במקור ניתן להפחתה מהסכום שהנך חייב/ת לשלם כמקדמה.הסברים מפורטים נוספים תוכל למצוא בפנקס המקדמות ובחוברת דע זכויותיך וחובותיך (פרק ח).
באתר רשות המסים ישנם מגוון שירותים מקוונים העומדים לרשותך, ביניהם: דיווח ותשלום מקדמות (בצירוף מצגת הדרכה), בירור שיעור הניכוי במקור, הורדת טפסים להקטנת מקדמה ועוד.

העסקת עובדים
​אם בעסק שלך מועסקים עובדים או משולמים תשלומים אחרים החייבים בניכוי מס במקור, עליך לפתוח תיק ניכויים במשרד השומה באזור בו מתנהל עסקך, לדווח לפקיד השומה על השכר והתשלומים ולהעביר לפקיד השומה מדי חודש את המס שנוכה במקור, באמצעות הבנק.

הסברים והנחיות ניתן לקבל מפקיד השומה או באתר רשות המסים במידע למעסיקים. באתר ניתן למצוא גם הנחיות לגבי תיקוני חקיקה, עמדת הרשות בנושאים מקצועיים וכן הנחיות לדיווחי הדוחות השנתיים בכל הקשור לניכויי במקור שבוצעו במהלך השנה.
הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות
שנת מס מתחילה ב-‎1 בינואר ומסתיימת ב-‎31 בדצמבר. עליך למלא ולהגיש דו"ח שנתי על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, עד ה-‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.אם הנך חייב בהגשת דוח באופן מקוון או מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, בשנה שלאחר תום שנת המס.

אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה בבקשת ארכה להגשת הדו"ח.

אם הנך חייב בהגשת דוח מקוון עליך למלאו באמצעות אתר האינטרנט של רשות המסים או באמצעות מייצגך, להדפיס אותו ולהגישו למשרד השומה כשהוא חתום.בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך", אותה ניתן לקבל גם במשרד השומה ניתן למצוא פרטים לגבי חבותך בדוח מקוון או ידני, מילוי הדו"ח, ניכויים וזיכויים המגיעים לך וכן הוראות חוק נוספות העשויות לעניין אותך.

אם הנך בעל עסק קטן, שהכנסתו השנתית אינה עולה על 60,000 ₪, יש באפשרותך להגיש דוח מקוצר בן עמוד אחד בלבד(טופס 137 – דין וחשבון שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן), אותו ניתן להגיש במקום הדוח השנתי המקיף (טופס 1301).
הדוח המקוצר מתייחס לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ₪ ולבן הזוג אין הכנסות וגם לבעלי עסקים שהכנסתם השנתית מיגיעה אישית אינה עולה על 60,000 ₪ ולבן הזוג יש הכנסת עבודה או קצבה מהן נוכה מלוא המס וכן הוא אינו חייב בהגשת דוח בגין הכנסה זו. נציין, כי הכנסות משוק ההון שנוכה מהן מלוא המס ואין חובת הגשת דוח בגינן, לא יפגעו בזכאות להגשת דוח מקוצר.החייבים בהגשת דוח מקוון ועומדים בקריטריונים להגשת הדוח המקוצר כפי שמפורטים בטופס, יוכלו למלא את הדוח באופן מקוון – שידור דו"ח שנתי מקוצר ליחיד בעל עסק קטן.

סגירת עסק
על מנת להודיע על הפסקת פעילות העסק עליך למלא את טופס 2550 – דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח ידולהגישו לפקיד השומה אצלו מתנהל תיקך.  עם קבלת ההודעה, יודיע לך פקיד השומה על כל ההליכים שעליך לבצע על מנת לאפשר את סגירת תיקך במס הכנסה.
ייצוג בפני רשויות המס
​בהתנהלותך מול פקיד השומה הנך רשאי/ת (אך לא חייב/ת) להיות מיוצג/ת על ידי רואה חשבון, יועץ מס או עורך דין. לתשומת לבך, עם פתיחת העסק עליך לדווח על כך גם למוסד לביטוח הלאומי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *