מע"מ

שירותי תמיכה בתוכנה לעוסק תושב אזור אילת

החלטת מיסוי: 20/0451
תחום החלטת המיסוי: מס ערך מוסף
הנושא: החבות במס בגין מתן שירותי תמיכה בתוכנה לעוסק תושב אזור אילת – החלטת
מיסוי בהסכם


העובדות:
1 .חברת בית תוכנה )להלן: "החברה"( מספקת ללקוחותיה תוכנה למחשב לצורך חישוב
שכר )להלן: "התוכנה"(.
2 .לקוחות אשר רכשו מהחברה תוכנה, מקבלים מדי שנה הצעה לקבלת שירות שוטף
מהחברה שבמסגרתו החברה מספקת להם עדכוני תוכנה ומענה טלפוני שוטף לסיוע
בתפעול התוכנה )להלן: "שירותי תמיכה בתוכנה"(. בנוסף ובנפרד, החברה מציעה
ללקוחות שירות ייעוץ מקצועי בנושאים כגון: פנסיה, דיני עבודה, ביטוח לאומי וכיו"ב )להלן:
"השירותים המקצועיים"(.
3 .בגין כלל השירותים לעיל, גובה החברה דמי מנוי שנתיים, כאשר הלקוח יכול לבחור שלא
לקבל את השירות המקצועי ולשלם דמי מנוי שנתיים מופחתים.
4 .לחברה קיימים לקוחות באילת, אשר רשומים במשרד מע"מ אילת כעוסק תושב אזור אילת
)להלן: "העוסקים האילתיים"(.

הבקשה:
עמדתנו לגבי החבות במע"מ החלה על השירותים שניתנים על ידי החברה לעוסקים האילתיים
לצורך עסקם באילת.
תמצית הסדר המס ותנאיו:
להלן עמדתנו בשים לב לנסיבות המקרה-
1 .סעיף 6 לחוק אזור סחר חופשי באילת )פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה – 1985( להלן:
"חוק אסח"א"(, קובע כי:
"שר האוצר רשאי, באישור ועדת הכספים של הכנסת –
;… )3(-)1(
)4 )לקבוע מס ערך מוסף בשיעור אפס לגבי סוגי שירותים הניתנים בידי עוסק שאינו
תושב אזור אילת לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באזור אילת;
"… )5(

החטיבה המקצועית
2 .מכוח הוראות סעיף 6 לחוק אסח"א, תוקנה תקנה 20א' לתקנות אזור סחר חופשי באילת
)פטורים והנחות ממסים(, התשמ"ה – 1985( להלן: "תקנות אסח"א"(, הקובעת כי:
"על סוגי השירותים המפורטים להלן הניתנים בידי עוסק שאינו תושב אזור אילת
לעוסק תושב אזור אילת, לצורך עסקו באילת, יחול מס ערך מוסף בשיעור אפס, אם
על גבי המקור וההעתקים של החשבונית נשוא השירות נרשמו שמו ומספר הרישום
במשרד מס ערך מוסף של העוסק תושב אזור אילת אשר לו ניתן השירות:
;… )1(
)2 )שירות שהוא התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של טובין אלה:
)א(-)ג( …
)ד( מכונה אוטומטית לעיבוד נתונים;
)ה( …"
3 .בהתאם להוראות תקנה 20א)2()ד( לתקנות אסח"א, עמדתנו היא כי מע"מ בשיעור אפס
יחול בהתקיים התנאים הבאים במצטבר:
1.3 השירות ניתן לעוסק תושב אזור אילת לצורך עסקו באילת.
2.3 השירות ניתן לצורכי התקנה, הפעלה, תחזוקה או הבטחת תקינותם של מכונה
לעיבוד נתונים )מחשב( או לגבי תוכנה המותקנת על גבי המחשב )להבדיל משירות
הניתן, לשם הדוגמא, בנוגע להקמה או תחזוקה של אתר אינטרנט(.
3.3 התוכנה, שלגביה ניתן השירות, מותקנת על גבי מחשב ואין מדובר בטובין שאינם
מחשב אך מכילים בתוכם רכיב מחשובי.
4.3 על גבי המקור וההעתקים של החשבונית, נשוא השירות, נרשמו שמו ומספר הרישום
במשרד מס ערך מוסף של העוסק תושב אזור אילת אשר לו ניתן השירות.
4 .לאור האמור לעיל, להלן עמדתנו בעניין שיעור המס החל בשל השירותים הניתנים על ידי
החברה לעוסקים האילתיים:
1.4 השירותים המקצועיים הניתנים על ידי החברה לעוסקים האילתיים אינם מסוג
השירותים המפורטים בתקנה 20א לתקנות אסח"א ועל כן חייבים במס בשיעור מלא.
2.4 שירותי התמיכה בתוכנה במחשב הניתנים על ידי החברה לעוסקים האילתיים, הם
מסוג השירותים הקבועים בתקנה 20א)2()ד( לתקנות אסח"א ועל כן חייבים במע"מ
בשיעור אפס, בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף 3 שלעיל.
החטיבה המקצועית
5 .יודגש, כי כאשר מהותית מדובר בשני סוגי שירותים נפרדים שאינם כרוכים האחד בשני,
עם אופציה לתשלום נפרד על כל מרכיב של שירות והלקוח בחר לרכוש את כל חבילת
השירותים, על החברה להפריד בין שני סוגי השירותים בחשבונית המס היוצאת ללקוח
בהתאם לגובה התמורה המתקבלת בשל כל מרכיב של שירות.
6 .תחולת האמור לעיל הינו מיום פרסום החלטת המיסוי ואילך.
7 .הסוגיה ועמדתנו הובאו בתמצית בלבד.
8 .החלטה זו מבטלת מיום פרסומה עמדות מקצועיות שניתנו בעבר ע"י הנהלת רשות
המיסים, המשרדים האזוריים או גורם אחר, במידה והן קבעו אחרת.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *