מאמרים

גילוי מרצון – רו"ח ערן כהן

על ‏רקע ‏הגברת ‏המאבק ‏בהון ‏השחור ‏ומאמצי ‏רשות ‏המסים ‏לחשוף ‏את ‏ההון ‏הלא ‏מדווח‏
בישראל ובחו"ל‏של‏ישראלים‏ועל‏רקע‏המגמות‏העולמיות‏בנושא,‏פרסמה רשות‏המסים ביום‏
14.9.7" נוהל גילוי ‏מרצון"‏חדש,‏המחליף‏את‏הנוהל‏הקיים )מיום‏05.4.10.)‏נוהל‏זה‏בתוקף‏
מיום‏פרסומו‏ועד‏ליום‏16.12.31( להלן: "הנוהל החדש"(.
מטרתו ‏של ‏הנוהל ‏החדש ‏לעודד ‏ישראלים ‏שעברו על ‏החוק ‏ולא ‏דיווחו ‏כנדרש ‏על ‏כלל‏
הכנסותיהם ‏והונם ‏לבצע ‏הליך ‏של ‏"גילוי ‏מרצון", ‏לשלם את ‏המסים ‏כדין ‏ובכך ‏להימנע‏
מהליכים‏פליליים.‏
במסגרת‏הנוהל‏נקבע‏כי ‏מיום‏פרסום‏הנוהל ועד‏ליום‏16.12.31,‏ניתן ‏להגיש‏בקשות‏מזוהות
לגילוי‏מרצון‏)להלן:‏"מסלול רגיל"(.
עם‏פרסום‏הנוהל‏החדש‏פורסמה גם הוראת שעה )להלן:‏"הוראת השעה"( למשך שנה בלבד,‏
כלומר,‏עד‏ליום‏15.9.6.‏הוראת‏השעה ‏מאפשרת ‏הגשת ‏בקשות ‏לגילוי ‏מרצון בשני ‏מסלולים‏
נוספים:
1 .בקשה אנונימית לבירור‏חבות‏המס‏מול‏פקיד‏השומה )להלן:‏"מסלול אנונימי"(.
2 .בקשה עם‏סכומי הון נמוכים יחסית,‏ניתן ‏לפנות‏בהליך‏מזורז ‏ומקוצר‏)להלן: ‏"מסלול
מקוצר"(.
בנוהל ‏נקבע ‏כי ‏כל ‏הבקשות ‏במסגרת ‏הנוהל ‏החדש ‏והוראת ‏השעה ‏יופנו ‏לסמנכ"ל ‏בכיר‏
לחקירות‏ומודיעין‏)להלן: "הגורם המוסמך"(‏והוא‏יהיה‏האחראי‏לתפעול‏הנוהל.
הנוהל ‏החדש‏והוראת‏השעה ‏אשר‏פורסמו ‏כאמור ‏ביום‏14.9.7 ,קבעו ‏כללים חדשים‏לטיפול‏
בבקשות‏גילוי‏מרצון.‏הוראת‏ביצוע‏זו‏באה‏להבהיר‏את‏דרכי‏הטיפול‏בבקשות המוגשות‏דרך‏
שלושת ‏המסלולים ‏האפשריים, יחד ‏עם ‏תהליכי ‏העבודה ‏הנלווים ‏לטיפול ‏בבקשות ‏במשרדי
השומה.
בכל‏משרד‏שומה‏ימונו ‏עד‏4 מפקחים‏שתפקידם‏לטפל‏בכל‏הבקשות‏לגילוי ‏מרצון ‏שיתקבלו‏
במשרד. ‏פקיד ‏השומה ‏יקבע ‏את ‏מספר ‏המפקחים ‏שיטפלו ‏בבקשות ‏בהתאם ‏למספר ‏הפניות‏
שיתקבלו ולזמן ‏הנדרש. כדי ‏לאפשר ‏התמחות ‏מקצועית ‏ואחידות ‏בטיפול ‏יש ‏לצמצם ‏ככל‏
שניתן‏את‏מספר‏המפקחים‏שיעסקו‏בנושא.
במקביל, ‏נקבעו ‏רפרנטים ‏מהחטיבה ‏המקצועית ‏אשר ‏יסייעו ‏למפקחים ‏בסוגיות ‏המקצועיות‏
שיעלו‏במסגרת‏ההליך,‏ויתרמו‏לאחידות‏הטיפול‏בבקשות.
שומות והסכמים בתיקי גילוי מרצון יאושרו על ידי פקיד השומה או סגנו, בחתימתם‏על‏גבי‏
התרשומת‏ו/או‏ההסכם‏במקומות‏המתאימים.
2
היה ובעת השלמת ההליך,‏יהיה צורך בתיקון דוחות נוספים,‏כדוגמת הצהרת הון,‏יוגשו אלו
מתוקנים למועדים הרלוונטיים.
בהתאם‏להוראות‏הנוהל‏החדש,‏לא‏אושרה‏הבקשה‏על‏ידי‏הגורם‏המוסמך,‏לא‏תעשה‏רשות‏
המסים‏שימוש‏במידע‏שבבקשה, גם‏לא‏בהליך‏אזרחי.
בימים ‏אלה ‏חטיבת ‏השומה ‏וחטיבת ‏החקירות ‏מפתחות ‏בשע"מ ‏מערכת ‏ממוחשבת, למעקב‏
אחר‏הטיפול‏בבקשות‏במשרדי‏השומה‏ובמטה. עם‏סיום‏הפיתוח יועבר‏לפקידי‏השומה‏עדכון‏
בדבר‏אופן‏תהליך‏העבודה,‏ככל שידרש

למידע מפורט והגשת בקשה לחצו כאן

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *