מאמרים

שינויים במס הכנסה וביטוח לאומי 1.1.2017

להלן שינויים עיקריים בחוק מס הכנסה וביטוח לאומי שנכנסו לתוקפם החל מ 1.1.2017, השינויים הם גם במסגרת שינוי במס חברות, מס שולי, הטבת מס בעת חלוקת דיבידנד, הפקדה לגמל לעצמאים ועוד…

שינוי מס חברות

מס חברות יורד ל 24% בשנת 2017 ו 23% בשנת 2018.

שינוי מס יחידים (עצמאים ושכירים)

שיעור מס שולי החל על יחידים ועצמאים ישתנה החל מ 1.1.17, מס גבוה יותר על בעלי הכנסות של כ-33 אלף ש"ח לחודש ומעלה. זאת באמצעות הזזה של מדרגות המס ושינוי בשיעורי המס החלים על הכנסות מיגיעה אישית, וכן העלאה של 1% בשיעור מס יסף החל על כל סוגי ההכנסות, מ- 2% ל- 3%, והחלתו מהסכום הכנסה שנתית של 640,000 ש"ח, במקום 800,000 ₪.

הפקדה לקופת גמל לעצמאים

עצמאי יהיה חייב בהפקדה לקצבה (קופת גמל) ע"פ השיעורים המפורטים להלן:

עד למחצית השכר הממוצע במשק (ע"פ תקנות ביטוח לאומי בשנת 2017 שכר הממוצע במשק הינו 9,464,₪)

יופקד 4.45%, מעל סכום זה ועד לתקרת שכר הממוצע במשק יופקד סך של 12.55%.

עד 4,732 ₪ – 4.45%

מ 4,732 ₪ ועד 9,464 ₪ – 12.55%.

מעל ל 9,464 ש"ח אין חובה להפקיד.

יש להפקיד את הסכומים לא יאוחר מתום שנת המס שבשלה מופקדים הכספים. במידה ולא יופקדו סכומים כאמור לעיל, יוטלו קנסות.

מי אינו חייב בהפקדת כספים כאמור?

עצמאי שמתקיים לגביו בתום שנת המס אחד מאלה:

 • – טרם מלאו לו 21 שנים
 • – הוא הגיע לגיל הפרישה המוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה , התשס"ד-2004.
 • – טרם חלפו שישה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מע"מ.
 • – עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילתו של חוק זה.
 • במצב של סגירת העסק כעצמאי יהיה ניתן לקבל חלק מהסכום שנצבר בקופת הגמל.

משיכת כספים של בעל מניות מחברה בע"מ

משיכה מהחברה- העמדת נכס לרשות בעל המניות המהותי בחברה (כגון, דירה למגורים, כלי טיס חפצי אומנות או נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין צו זה) כספים שנמשכו מהחברה לרבות:

הלוואה או השאלה או כל חוב אחר

מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל רובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בל המניות המהותי: לעניין זה, "ערובה" – ערבון, ערבות, התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת, והכל עד לסכום שהועמד לטובתו.

סכומים שנמשכו עד לסכום של 100,000 ₪ לא ייראו אותם כמשיכת כספים (דיבידנד או משכורת לפי העניין).

עד מתי יש להשיב את הכספים?

יש להשיב את הכספים עד לתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים.

בהעמדת נכס לשימוש- בתום שנת המס בה הועמד הנכס לטובת בעל המניות, ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס.

מה המס שיחול על בעל המניות?

במידה וישנם רווחים בחברה, משיכת הכספים או העמדת הנכס תיחשב כדיבידנד.

במידה ואין מספיק רווחים, המשיכה תיחשב כהכנסת עבודה (בהנחה שמתקיימים יחסי עובד מעביד)

במידה ואין יחסי עובד מעביד, המשיכה תיחשב כהכנסה מעסק או ממשלח יד.

במידה והכספים הוחזרו ונמשכו שוב?

כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב כאמור לעיל ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, ייראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד פעמי והוחזרו תוך 60 יום.

נכס שהועמד לרשות בעל המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב (עד ליום 31 בדצמבר  2018 לנכס שכבר היה קיים לפני 1.1.2017), ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך 3 שנים מהמועד בו הושב, ייראו אותו כאילו לא הושב.

מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים (חברה שאין בה יותר מ 5 בעלי מניות) : חברת ארנק

הכנסה חייבת של חברת מעטים כמשמעותה בסעיף 76, הנובעת מפעילות של יחיד שהוא בעל מניות מהותי בה כהגדרתו בסעיף 88, תיחשב כהכנסתו של היחיד (כלומר שיעור מס שולי ולא מס חברות) כמפורט להלן:

 1. הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1),(2) או (10) לפי העניין. הוראות פסקה זו לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר.
 2. אם מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה או הכנסתה החייבת של חברת המעטים בשנת המס (למעט הכנסות מיוחדות או רווחים מיוחדים) הינם ממקור אחד או לקרובו כהגדרתו בסעיף 88 , במשך 30 חודשים לפחות מתוך תקופה של 4 שנים, ובלבד שבתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות.

המיסוי כאמור לעיל, לא יחול במידה והחברה מעסיקה 4 עובדים או יותר (הועסק אדם פחות מ 4 שעות ביום – ייחשב לחצי מועסק, ואם הועסק אדם חלק משנת המס – ייחשב לחלק ממועסק כיחס תקופת עבודתו לשנה שלמה. אדם וקרובו ייחשבו כמועסק אחד (כלומר אב שמעסיק את בנו בחברה ייחשבו אדם אחד).

לדוגמא: רופאים שעובדים מול קופת חולים במסגרת חברה, מנכ"לים של חברות וכו'…

הטבת מס בחלוקת דיבידנד

הכנסה מדיבידנד בידי יחיד שהינו בעל מניות מהותי (המחזיק מעל 10% מהון המניות)

או בידי חברה משפחתית שהנישום , כמשמעותו בסעיף 64א לפקודה הינו בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, מרווחים שנצברו בחברה עד ליום 31 בדצמבר 2016 יהיה 25% ולא 30%. ובלבד שמקיימים כל אלה:

 1. הכנסה מדיבידנד שולמה על ידי החברה מחלקת הדיבידנד והתקבלה בידי בעלי המניות בתקופה שבין 1.1.17 ועד ליום 30.9.17.
 2. בנוסף, בכל אחת משנות המס 2017 עד 2019, הסכום הכולל של הכנסת עבודה, דמי ניהול, הפרשי הצמדה או ריבית ותשלומים אחרים ששולמו למקבל ההכנסה מדיבידנד על ידי החברה מחלקת הדיבידנד, במישרין או בעקיפין, בהפחתת ההכנסה מדיבידנד שחויבה במס לפי סעיף זה, לא פחת ממוצע ההכנסות של בעל המניות בשנים 2015-2016.

שינוי במיסוי חברות היי טק

במסגרת התוכנית הכלכלית אושרה גם הפחתה במס לחברות היי-טק ותעשייה, ובמסגרת חוק עידוד השקעות הון תיקון זה מאמץ את כללי המיסוי הבינלאומיים ומתאים את שיעורי המס על חברות עתירות ידע ותעשייתיות לתחרות הבינלאומית על השקעות התיקון נועד לאפשר יתרון תחרותי למשיכת השקעות במשק הישראלי. על ידי העברת הקניין הרוחני של חברות לארץ. השינוי יבטיח את הגברת צמיחת ענף ההיי טק הישראלי וייצר מקומות עבודה בפריון גבוה בכלל הארץ ובפריפריה בפרט. בנוסף, נחקקה הפחתה ייעודית נוספת של שיעורי המס לחברות הפועלות באזורי עדיפות לאומית וזאת כדי להבטיח את צמיחת התעשייה וההיי-טק בפריפריה. הפחתת מס החברות במסגרת החוק לעידוד השקעות הון תתבצע באופן הבא: שיעור המס על קניין רוחני לחברות עם מחזור הכנסות של עד 10 מיליארד ש"ח יופחת  מ- 16% ל- 12% במרכז לחברות היי טק, ומ- 9% ל-7.5% בפריפריה לכלל החברות התעשייתיות. מס הדיבידנד על הכנסות טכנולוגיות הנמשכות לחברה זרה יופחת משיעור של- 20% כיום לשיעור של 4%. לחברות היי-טק עם מחזור הכנסות של מעל 10 מיליארד ש"ח יופחת מס החברות על קניין רוחני מ-12% ל-6%. זאת, בהשוואה למס חברות כללי של 24% בשנת 2017 ו-23% בשנת 2018.

מיסוי דירה שלישית

למרות התנגדויות רבות הכנסת אישרה את הצעת החוק בדבר מיסוי למחזיקים 3 דירות ומעלה כדלהלן:מס בשיעור של 1% על בעלי שלוש דירות ויותר עד לתקרת מס של 18 אלף ₪ בשנה לדירה. המס יוטל על הדירה הזולה מבין השלוש. ההצעה שנועדה לעודד את מחזיקי הדירות למכור אותן, קובעת חבות במס למי ששיעור הבעלות שלהם על שלוש הדירות הוא 249% על כל הדירות או יותר. עוד נקבע כי מי ששווי דירותיו השנייה והשלישית יחד אינו עולה על 1.15 מיליון ₪ יהיה פטור מתשלום המס, על דירה בשווי שבין 1.15-1.4 מיליון ₪ הפטור יפחת באופן מדורג והחל מ 1.4 מיליון ישולם מלוא המס.   בנוסף נקבע כי ישולם מענק עד לסכום של 70 אלף ₪, אך לא יותר מסכום מס השבח המתחייב, למי שימכור את  הדירה השלישית ונוספות וכן פטור ממס על השקעה בקופת גמל מיוחדת של תמורת המכירה.

שכר מינימום

 שכר המינימום יעלה ל-  5,000 ₪ למשרה חודשית ו 26.88 ₪ לשעה.

חוק חופשה שנתית

החל מ 1.1.17 , מי שועבד 5 ימים בשבוע יהיה זכאי ל 12 ימי חופשה נטו, ומי שעובד 6 ימים בשבוע יהיה זכאי ל 14 ימי חופשה נטו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

תגובות : 1

 1. אלי דהן הגיב:

  האם התשלום בגין הדיבידנד חייב להתבצע בין ינואר לספטמבר?